На головну сторінку

ІНВЕСТИЦІЙНІ ТОРГИ - вибір інвестора для здійснення проекту на конкурсній основі. На відміну від торгів (тендерів) на споруду об'єктів капітального будівництва, коли вибирається фірма або консорціум на створення об'єкта, І.т. передбачають безпосередню участь інвестора в подальшому його функціонуванні. І.т. появляються, як правило, державними органами влади на створення нових, необхідних для країни об'єктів або корінну реконструкцію вже діючих об'єктів. Вибір інвестора здійснюється на основі запропонованих ним більш сприятливих умов у відповідності з порівняльною шкалою вимог, про яку інвестори зазделегідь. ЧИСТИЙ ПРИВЕДЕНИЙ ДОХІД - найважливіший показник оцінки ефективності реальних інвестицій, визначуваний як різниця між приведеним до справжньої вартості чистим грошовим потоком за весь період експлуатації інвестиційного проекту і сумою коштів, що інвестуються в нього. Адаптація - (від лати. adaptatio « adaptare - приспособлять)- пристосування рекламних текстів до ефективного функціонування в різних економічних і соціальних середовищах. ПОСЕЛЕННЯ, НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ - територіально цілісний і компактний ареал концентрації населення з всіма необхідними умовами і обладнанням для життя, труда і відпочинку людей. Поселення розглядається з точки зору географії населення як елементарний об'єкт, що є основною одиницею спостереження в географії населення і населених пунктів. У той же час поселення - це складний географічний об'єкт, який одночасно служить і місцем розміщення підприємств і установ - сфери додатку труда. Науковий інтерес до поселення викликається, передусім, його роллю як місця розселення, як місця розміщення виробництва, як пункту певної транспортної. Символ - узагальнене, закодоване позначення поняття, дії або предмета, що синтетично виражає його значення.

СОЦІОЛОГІЯ ЛЕВОРАДИКАЛЬНАЯ

(від лати. radicalis - кореної) - напрям зап. соціології, орієнтоване на інтерпретацію соц. миру з т. зр. можливості і бажаність його радикальної зміни. Найбільший розвиток С.л. отримала в 60-х рр. XX в. (Д. Рісмен. І. Д. Ілліч, А. Турен; центральна фігура - амер. соціолог Ч. Р. Міллс). У идеологич. плані С.л. перетиналася з радикальної политич. філософією руху "нових лівих". Ч. Р. Міллс сформулював методологич. задачі своєї школи як подолання двох перешкод до розуміння соц. проблем - психологизирования соц. реальності і міфа про ціннісну нейтральність соц. досліджень, що характерно для ведучих социологич. шкіл (див. Аналіз функціональний в соціології, Інтеракционізм символічний і інш.). Звідси головна вимога до "социологич. уяві" - здатність роздивитися форми вияву влади, що безпосередньо неспостерігаються, прихована дія інтересів і дати їх аналіз з відкритих ціннісних позиції на мові, адекватній самим явищам, що вивчаються. Класичною в цьому значенні є книга Міллса "Володарююча еліта", присвячена концентрації влади в США в руках правлячої верхівки, що використовує кошти раціонального пізнання, що пропонуються наукою в своїх ірраціональних цілях. Більшість леворадикальних соціологів відкидають вживаний в пануючих социологич. напрямах понятш ний мова як символич. вираження бюрократич. і адміністративного досвіду життя і роботи", як мова вищого бурж. шара. Характер емпирич. досліджень в С.л. визначається відмовою від чистої дискрипции (описи) як методу закріплення і легалізації существуюего порядку речей, затвердженням ідеї соц. конфлікту як головної реальності сучасного об-ва і уявлення про наявність радикальної альтернативи чому склався типу організації, управління і культур. Звідси відкрите співчуття революційним і альтернативним рухам, радикальним ідеологіям, контркультурним спрямуванням. На вершину ієрархії цінностей С.л. зводиться индивидуалистич. по своєму характеру ідея особистої свободи, що визначає головні проблеми досліджень в различн. соц. сферах. Багато які представники С.л. (А. Турен і інш.) перебільшують роль інтелектуальної еліти в сучасному об-ве, захищають концепцію суспільства постиндустриального (див.). В. А. Чалікова.

Джерело: voluntary.ru